×
×

വിദ്യാരംഭം

vidhyarambam

OM NAMASHIVAYA

We are a Hindu that
believe in Ram

The sarawathi temple in the panachikadu village of Kottayam district, Kerala is known as Dakshina (southern) Mookambi. Eventhough many sarawathi temples perform pooja only during the ‘Navarathri period, this temple offers pooja throughout giving ‘darshan’ to the devotees.

This temple is situated in the panachikadu village 11 kilometers away from the well known Kottayam District Head Quarters of southern Kerala. This village resembles the famous kodajadri in the main central Road, between Kottayam and changanasery, there is a small town called chingavanam. Traveling 4 kilometers east from chingavanam one can reach the temple situated in an idyllic and beautiful place.

Read More
Administratives

Priests and Panel Members

Brahmasri Perinjeri Mana Vasudevan Namboothiri

Thanthri

KV Narayanan Namboothri

Melshanthi

KN Narayanan Namboothri

Secretary

K N Narayanan Namboothiri

Manager
Other Gods

Upadevathas

Lord Shiva

Lord Ayyappa

Snake Deities

latest updates

News Feed

തിരുവുത്സവം 2016
Posted On 06-09-2016

തിരുവുത്സവം 2016

Read article
അയ്‌മനം ശ്രീ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉത്സവ വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി ധനസഹായം നൽകും
Posted On 06-09-2016

അയ്‌മനം ശ്രീ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉത്സവ വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി ധനസഹായം നൽകും

Read article
ശ്രീ നരസിംഹ ജയന്തി
Posted On 06-09-2016

ശ്രീ നരസിംഹ ജയന്തി

Read article
അയ്‌മനം ശ്രീ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നരസിംഹജയന്തിയും ഭഗവതസപ്താഹയജ്ഞവും
Posted On 26-07-2018

അയ്‌മനം ശ്രീ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നരസിംഹജയന്തിയും ഭഗവതസപ്താഹയജ്ഞവും

Read article
Temple Location

Sree Narasimha Swamy Temple


Aymanam, Kerala 686015, India

General Enquiries